Økonomien til bønder i verdikjedene for egg, kylling, kalkun og and er presset. Sammenlignet med industriarbeiderlønn ligger fjørfeprodusenter godt under både i nivå og i utvikling (AgriAnalyse rapport 4 2020). SSB sine prognoser for 2020-2021 som tilsier lav oljepris, svak krone og lav rente, har begrenset betydning for fjørfebønder – da kraftfôr, som utgjør minst 60 – 70 % av totale kostnader, er den viktigste kostnaden av betydning for fjørfebondens bunnlinje.

Ekstraordinær økning i kraftfôrpris våren 2020 gikk direkte ut over fjørfebøndenes bunnlinje. De fleste fjørfebønder i Norge måtte selv ta støyen for de ekstraordinære kostnadene inntil avregningsprisene ble oppjustert. At gjennomsnittlig engrospris på egg ble oppjustert i andre halvår 2020, kompenserte for noen av de ekstraordinære kostnadene, men kompenserte ikke eggprodusentene for etterslepet som har bygd seg opp etter mange år med overproduksjon. Fjørfebøndene er positive til innføring av nye tiltak som forbedrer produksjonen, men det er et grunnleggende problem at pålagt merarbeid, merinnsats og merinvestering ikke blir tilstrekkelig økonomisk kompensert. Loven om god handelsskikk er viktig for å redusere dagligvarekjedenes makt over fjørfebøndenes økonomi.

NFL gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse som 243 kommersielle fjørfebønder (30 % av NFLs medlemmer) besvarte. NFLs innspill gjenspeiler fjørfebøndenes forventninger til jordbruksforhandlingene 2021.

NFL har store forventninger til at jordbruksoppgjøret 2021 vil bidra til at inntekten til fjørfeprodusentene bedres, via forhandlingene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjør med staten.

Norges fjørfeprodusenter, organisert i Norsk Fjørfelag (NFL), vil be Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag ta med seg følgende i jordbruksforhandlingene 2021. Våre innspill, i prioritert rekkefølge er som følger.

Her kan du lese hele NFLs innspill til jordbruksforhandlingene 2021.