Veterinærinstituttet vurderer risikoen for smitteintroduksjon med HPAI via trekkfugl til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Norge som lav, men anbefaler økt årvåkenhet for sykdom og død hos viltlevende fugler og utegående hobbyfjørfe.

Kilde: Veterinærinstituttet