Økonomien til bøndene i verdikjeden for egg, kylling, kalkun og and er presset, og følger ikke inntektsutviklingen i resten av samfunnet. Kostnadene til nødvendige innsatsfaktorer (f.eks kraftfôr og strøm) øker, uten at prisen bonden får for sitt fjørfeprodukt hentes ut i markedet. Fjørfebøndene gjør kontinuerlig tiltak som bedrer dyrevelferden og reduserer klimaavtrykket, eksempelvis innføring av miljøberikelser og investering i solcellepanel og biobrensel-anlegg. 

Fjørfebøndene er positive til forbedringer, men det er et grunnleggende problem at bonden pålegges merarbeid, merinnsats og merinvesteringer uten at kostnadene blir tilstrekkelig kompensert. Loven om god handelsskikk er viktig for å redusere dagligvarekjedenes makt over fjørfebøndenes økonomi. 

NFL har store forhåpninger til at jordbruksoppgjøret 2020 vil bidra til at inntekten til fjørfeprodusentene bedres, via forhandlingene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjør med staten. 

Norges fjørfeprodusenter, organisert i Norsk Fjørfelag (NFL), vil be Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag ta med seg følgende innspill i jordbruksforhandlingene 2020. 

Her kan du lese hele NFLs innspill til jordbruksforhandlingene 2020