Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bestemte i forrige uke hvilke innovasjonsprosjekt i næringslivet som får penger fra 2020. I alt kom det inn 37 søknader til fellesutlysningen av midler i samarbeid med BIONÆR-programmet til Norges forskningsråd. Samlet innvilgning for 2020 er på 16 mill. kroner, og 65 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden. 26 mill. kroner av innvilgningen var øremerket satsing på frukt, grønt og bær.

For mer info om prosjektene som ble innvilget midler, se Landbruksdirektoratets sider