Hovedformålet med DVP er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse. DVP inkluderer alle eggprodusenter med 1000 høner eller mer, og omfatter da mer enn 99 % av norske verpehøner.

DVP Verpehøns stiller krav om minst ett helseovervåkningsbesøk per innsett, registrering av nødvendig data i produksjonskontroller, intern og ekstern KSL-revisjon og kompetansekurs for alle produsenter. Den enkelte varemottager skal fortløpende trekke 10 øre per kg over avregningen, som tilbakebetales produsenten ved innsettes slutt når nødvendig produksjonsdata er registrert i elektronisk produksjonskontroll og helseovervåkningsbesøk er gjennomført.

Kilde og mer info: Animalia