– Skal me ta ord som sirkulærenergi, berekraft og ressursbruk på alvor, meiner eg at det er eit paradoks at politikarane ikkje er meir opptekne av å nytta denne ressursen på langt betre måtar enn no, seier Vabø.

Forbodet mot bruk av kjøtbeinmjøl i kraftfôrproduksjonen, kom i kjølvatnet av ein skandale i England på 1990-talet. Utbrot av kugalskap skreiv seg frå kjøtbeinmjøl frå storfe som ikkje vart føreskriftsmessig varmebehandla. I dag blir kjøtbeinmjølet i hovudsak nytta til gjødsel – og til brensel i sementindustrien. Dei kasserte hønene skulle heller, i følgje Vabø, gått til kjøtbeinmjøl og inn i fôret til svin. Tilsvarande skulle slakterestar frå svin, gått inn i fôrblandingane til fjørfe.

Kilde: Bondevennen