Landbruksdirektoratet mottok 43 søknader om tilskudd på til sammen 75 mill. kroner. Det er mer enn en dobling i søknadsbeløp sammenlignet med året før.

Utviklingstiltakene skal bidra til å stimulere økologisk produksjon og omsetning som etterspørres i markedet. Tilskudd gis innenfor ulike kategorier; primærproduksjon, markedsadgang, utredninger og informasjon til forbruker.

Kilde: Landbruksdirektoratet