I 2017 utgjorde samla bruttoinntekt 662 000 kroner per gårdbruker. Av dette var 201 000 kroner næringsinntekt fra jordbruket. Lønnsinntektene var i gjennomsnitt 276 000 kroner, mens øvrige inntekter utgjorde 185 000 kroner.

Jordbruksbedriftene blir klassifisert etter driftsformer, og jordbruksinntektene varierer mye mellom de ulike driftsformene. Gårdbrukerne med driftsformen sau hadde lavest næringsinntekt fra jordbruket med gjennomsnitt på 84 000 kroner. Tilsvarende tall for gårdbrukere med driftsformer som melkeproduksjon på storfe og svin/fjørfe utgjorde mer enn 400 000 kroner.

Gjeld per gårdbruker varierte fra 1,3 millioner kroner for bruk med driftsformen sau til over 5 millioner for bruk med driftsformene svin/fjørfe og blanda husdyrproduksjon.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå