Kravet i jordbruksoppgjeret skal gi 25.300 kroner i inntektsauke i snitt, men snittala skjuler store forskjellar mellom ulike grupper i jordbruket. Dårlegast ut kjem kyllingbønder, som er venta å få ein nedgang i inntekta på 22.700 kroner per årsverk frå 2018 til 2019 som følgje av kravet.

Kilde: Nationen